โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย
ครู คศ.3

นายสุพรรณ เคนวงษา
ครู คศ.1

นางสาววันดี เคนไชยวง
ครู คศ.1

นายสถาพร รื่นเริง
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนุช จริยะนิติสกุล
ครูผู้ช่วย