โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย
ครู คศ.3

นายสุพรรณ เคนวงษา
ครู คศ.1

นางสาววันดี เคนไชยวง
ครู คศ.1

นายสถาพร รื่นเริง
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนุช จริยะนิติสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ
ครู คศ.1

นางสาวจันทนีย์ ดวงสงค์
ครูผู้ช่วย