โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปานใจ สุนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนียา มูลชัย
ครู คศ.2

นางสาวบวรลักษณ์ ประกิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวภิรญา พลหนองคูณ
ครู คศ.1