โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภิรญา พลหนองคูณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ