โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธรรมศักดิ์ ปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปฐมพร ชวติ
ครู คศ.1