โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเจษฎายุทธ ราตรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะพงษ์ บุญพูล
ครูผู้ช่วย

นางวันวิสาข์ อุดมผล
พนักงานราชการ

นายตวงสิทธิ์ ตงสิริ
ครูผู้ช่วย