โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี
ครู คศ.1

นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ครู คศ.3

นายสยาม คำชนะ
ครู คศ.3

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปานใจ สุนา
ครู คศ.2

นางรัชนียา มูลชัย
ครู คศ.2

นางจิราณัฐ สาธิพา
ครู คศ.1

นายคมกริช มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นางสาวนิศากร นามวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภคพร พานิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสดใส อินเฮ้าส์
ครูอัตราจ้าง