โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ครู คศ.3

นายสยาม คำชนะ
ครู คศ.3

นางจิราณัฐ สาธิพา
ครู คศ.1

นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี
ครู คศ.1

นางสาวนิศากร นามวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภคพร พานิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสดใส อินเฮ้าส์
ครูอัตราจ้าง

นายคมกริช มิ่งขวัญ
ครูผู้ช่วย