โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศราวุธ มูลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพุฒิพงษ์ หาชัย
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณึงนิตย์ พิลาอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยชนก พลเสนา
ครูผู้ช่วย