โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศราวุธ มูลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทรงพล ศรีนวล
ครู คศ.2

นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่ง
ครู คศ.1

นางนัดดา แสงผา พรประทาน
ครู คศ.1

นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญ
ครู คศ.1

นายพุฒิพงษ์ หาชัย
ครูผู้ช่วย