โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศราวุธ มูลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญ
ครู คศ.1

นายพุฒิพงษ์ หาชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรลักษณ์ วดีศิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย