โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกมณภัทร บุตรโคษา
ครู คศ.1

นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัติยากร บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย