โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกมณภัทร บุตรโคษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวรัติยากร บุญเลิศ
ครู คศ.1