โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
คณะผู้บริหาร

นายสนั่น เมตุลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิรพล นามมีฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย
ครู คศ.3

นายสยาม คำชนะ
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย
ครู คศ.3

นายทรงพล ศรีนวล
ครู คศ.2