โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  580   คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561)