โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
พันธกิจที่ 2  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานชาติ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจที่ 4 น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
พันธกิจที่ 5  สร้างความตระหนักให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา                            
พันธกิจที่ 6 จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 
                    เป้าประสงค์/เป้าหมายเป้าหมาย
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต
5. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม
6. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล
          โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน  มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี พร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ได้ศักยภาพ และวัยของนักเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          มุ่งพัฒนาให้บุคลากรของพะทายพิทย์ มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดีที่สมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 
พันธกิจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะองค์ประกอบของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังต่อไปนี้
          1. นโยบายของโรงเรียน (School Policies)
          2. การบริหารจัดการในโรงเรียน (School Management Practices)
          3. โครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (School and Community Project)
          4. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (Health School Environment)
          5. บริการอนามัยโรงเรียน (School Health Services)
          6. สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education)
          7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยโรงเรียน (Nutrition and Food Safety)
          8. การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ (Physical Exercises, Sport and Recreation)
          9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม (Counseling and Social Support)
          10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (Health Promotion for Staff)
 
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ    
          ๑. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
           ๒. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
           ๓. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
           ๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
           ๕. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
           ๖. การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
           ๗. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ
           ๘. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
           ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน