โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    “โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
      น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมสู่มาตรฐานสากล”  


ปรัชญาโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ปญญา ย ปริสุชฌติ” คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา