โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 มี.ค. 62 วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3เเละม.6
13 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาค นักเรียน ม.2,3,4,5
06 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาค นักเรียน ม.3และม.6